طراحي شبكه بايد بر اساس آخرين استانداردهاي بين المللي صورت پذيرد. با توجه به سرعت رشد و توسعه در همه‌ي حوزه¬های فن آوری ارتباطات و اطلاعات و ادغام و يكپارچگي رسانههای مختلف اعم از داده، صدا، تصویر و ... بر روي يك بستر مشترك، شبكه، به عنوان يك عنصر اصلي و كليدي در زیرساخت سازمانها و مؤسسات از جايگاه ويژهاي برخوردار است.

راهحلهاي سوئيچينگ مقیاسپذير بر اساس Ethernet، Fast Ethernet، Gigabit Ethernet و 10GbE براي برآوردن نيازهاي روز افزون به پهناي باند بيشتر شبكه و كارايي بهتر آن ارائه شدهاست، راهحلهايي كه مجموعه را به سوي دست‌يابي به يك شبكه‌ي ساختيافته مطابق استاندارد سوق ميدهد.

در طراحي و ارائه‌ي اين راهحلها، در حالي كه پارامترهايي نظير مقیاسپذيري، سهولت مديريت و نسبت قيمت به كارايي بهتر به عنوان نيازهاي كليدي مطرح هستند، عوامل ديگري مانند پشتيباني از نرمافزارهاي Mission Critical از قبيل VPN ، ERP ، VoIP و تجارت الكترونيك نيز مطرح است. اين نرمافزارهاي كاربردي نسل جديدIP را به عنوان پروتكل مسلط در شبكه به كار گرفتهاند.

در طراحي شبكهها اعم از شبکههای محلي، راه دور، مراکز داده و... تمامي عوامل مهم از جمله قابليت اطمينان، كارايي، امنيت و مديريت می¬بایست مد نظر قرار گيرند.

ضريب اطمينان و دسترس‌پذيري، از طريق يك طراحي مطمئن، کارا و با افزونگي مناسب حاصل ميگردد. همچنين انعطافپذيري طرح نيز جهت آمادگي براي هرگونه افزايش بار قابل انتظار، ناشي از به كارگيري معماريها و نرم افزارهاي مختلف یا به عبارتی دیگر توسعه¬پذیری باید مورد توجه قرار گيرد.

شركت مهندسی کوثر شبکه نگار با تكيه بر نيروي فني و متخصّص خود، پروژههاي متعدّدي را در تهران و شهرستانها با توجه به عوامل ذکر شده در بالا طراحي، مشاوره، نظارت و پيادهسازي كرده است كه رضايت خاطر كاربران، بهترين گواه قوت و صحّت عمل اين شركت ميباشد.

بررسی گارانتی محصول