خدمات

نصب، راه اندازی و پیکربندی سوییچ های بروکید، ازجمله فعالیت های خدماتی فنی شرکت محسوب می گردد که هم در دل پروژه های شبکه ای شرکت و هم مستقل از آن ها انجام  می پذبرد.

 

 

بررسی گارانتی محصول